"Σύνθεση νο 315 " - Κομιανού Άρια | Starting price: 150€.

(2/10), 1995 (μπροστά), ξυλογραφία
Διαστάσεις: 54 x 32 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 150€.
__________
“Composition No. 315” – Komianou Aria
(2/10), 1995 (front), woodcut
Dimensions: 54 x 32 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 150€.

Κωδικός: 80th-238 Category Tags ,

Μετά από μακρά θητεία στην αφαίρεση η Κομιανού επέστρεψε σταδιακά σε παραστατικά θέματα. Στην προκειμένη περίπτωση η χαράκτρια αναμετριέται με παλαιότερους καλλιτέχνες αποδίδοντας το θέμα της καθιστής γυμνής γυναίκας. Έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά του φύλου (λαγόνες, στήθη), ενώ ενδεικτική είναι και η διάθεση για την αποφυγή συγκεκριμενοποίησης της μορφής, καθώς δεν αποδίδεται το πρόσωπο, ούτε άλλα χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν την ταύτιση της μορφής. Συνολικά, διακρίνονται εικαστικές μνήμες που εκκινούν από το Νικολάου για να φτάσουν –μέσα από μια ανάδρομη πορεία– στον Courbet αλλά και προϊστορική τέχνη των ειδωλίων, διυλίζονται ωστόσο, από το προσωπικό ύφος της χαράκτριας.
__________
After a long stint in abstraction, Komianou gradually returned to figurative subjects. In this case, the engraver competes with older artists by rendering the subject of a seated nude woman. Emphasis is placed on the characteristics of the sex (hips, breasts), while the disposition to avoid concretizing the form is also indicative, as the face is not attributed, nor other characteristics that allow the identification of the form. All in all, visual memories can be discerned that start from Nikolaou to reach – through a retrograde path – Courbet as well as prehistoric art of figurines, refined, however, by the engraver’s personal style.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend