"Το παπικό παλάτι της Avignon τον Αύγουστο του 1914 (epreuve d' artiste)"- Γαλάνης Δημήτρης | Starting price: 2000€.

1914, ξυλογραφία (maniere noire)
Διαστάσεις: 33,8 x 32,1 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 2000€.
__________
“The papal palace of Avignon in August 1914 (epreuve d’artiste)”- Galanis Dimitris
1914, woodcut (maniere noire)
Dimensions: 33.8 x 32.1 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 2000€.

Κωδικός: 80th-278 Category Tags ,

Το χαρακτικό, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της νεοελληνικής τέχνης γενικότερα –και όχι απλώς της χαρακτικής παραγωγής του Γαλάνη, εικονίζει το παπικό παλάτι της Avignon κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ στο πρώτο επίπεδο εικονίζονται μορφές σε μια πληθώρα ηθογραφικών σκηνών και στάσεων. Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το έργο είναι η υιοθέτηση στοιχείων της γλώσσας του Cezanne αλλά και του κυβισμού σε μια πρώτη διατύπωση που ενισχύεται από την διαγώνιο που μοιράζει αυθαίρετα τη σύνθεση σε δυο τμήματα, ενώ χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι επίσης ο δομικός ρόλος που αναλαμβάνει το φως, το οποίο και αναδεικνύει περιοχές, βυθίζει στο σκότος άλλες, καλλιεργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Ένα δοκίμιο που θα αποτελέσει ορόσημο για την πορεία και την εξέλιξη της νεοελληνικής χαρακτικής, που αφομοιώνει οργανικά τις περισσότερες από τις σύγχρονες κυρίαρχες τάσεις της γαλλικής τέχνης εκείνης της περιόδου, και καθιερώνει τον Γαλάνη ως το γενάρχη της νεοελληνικής χαρακτικής. Ακόμη και στον τομέα της τεχνικής, ο Γαλάνης παρουσιάζει εδώ ένα από τα πρώτα δείγματα της ιδιότυπης τεχνικής που ανέπτυξε, της maniere noire, που συνιστά μια εξέλιξη της ξυλογραφίας.
__________
The engraving, which is one of the most important works of modern Greek art in general – and not just of Galani’s printmaking production, depicts the papal palace of Avignon during the summer season, while on the first level figures are depicted in a multitude of ethnographic scenes and poses. The main element that characterizes the work is the adoption of elements of Cezanne’s language as well as Cubism in a first formulation that is reinforced by the diagonal that arbitrarily divides the composition into two parts, while a characteristic feature is also the structural role assumed by light, which highlights areas, plunges others into darkness, cultivating a unique atmosphere. An essay that will be a milestone for the course and development of modern Greek engraving, which organically assimilates most of the contemporary dominant trends in French art of that period, and establishes Galani as the progenitor of modern Greek engraving. Even in the field of technique, Galanis presents here one of the first examples of the idiosyncratic technique he developed, maniere noire, which is an evolution of woodcut.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend