"Μονή Κουτλουμουσίου"- Κογεβίνας Λυκούργος | Starting price: 200€.

(61/250) (από το λεύκωμα “La Grece byzantine et franque”), 1922, χαλκογραφία (οξυγραφία)
Διαστάσεις: 26 x 19 εκ.

Υπογραφή: κάτω αριστερά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 200€.
__________
“Monastery of Koutloumousiou”- Kogevinas Likourgos
(61/250) (from the album “La Grece byzantine et franque”), 1922, copperplate (oxygraphy)
Dimensions: 26 x 19 cm.

Signature: lower left
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 200€.

Κωδικός: 80th-286 Category Tags ,

Από τα πιο γνωστά θέματα του λευκώματος με τις μονές του Αγίου Όρους, η «Μονή Κουτλουμουσίου» ως σύνθεση επιβάλλεται με την κυριαρχία των κάθετων αξόνων, το δομικό ρόλο του φωτός (που έρχεται από αριστερά) και την καθαρότητα της γραφής. Εικονίζεται και σε αυτή την περίπτωση η εσωτερική αυλή του μοναστηριού, όπου βέβαια κύριο βάρος δίνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Ξεχωρίζουν τα κελιά, οι δυο πύργοι της μονής, ενώ διακρίνεται και η δυτική όψη της εκκλησίας. Η εκπληκτική τεχνική αρτιότητα του Κογεβίνα, η χρήση της γραμμής ως αυτόνομου εκφραστικού μέσου που μπορεί ωστόσο να συλλάβει το φως και τη μεταβλητότητα της ατμόσφαιρας είναι στοιχεία που διακρίνονται τόσο στη Μονή Κουτλουμουσίου, όσο και σε άλλες σύγχρονες εργασίες του Κογεβίνα και τον καθιερώνουν ως έναν από τους σημαντικότερους χαράκτες της εποχής του.
__________
From the most well-known subjects of the album with the monasteries of Mount Athos, the “Monastery of Koutloumousiou” as a composition is imposed by the dominance of vertical axes, the structural role of light (coming from the left) and the clarity of the writing. Also depicted in this case is the inner courtyard of the monastery, where of course the main emphasis is given to the building facilities. The cells, the two towers of the monastery stand out, while the western aspect of the church can also be seen. Kogevina’s amazing technical perfection, the use of the line as an autonomous means of expression that can nevertheless capture the light and the variability of the atmosphere are elements that can be distinguished both in Koutloumoussiou Monastery and in other contemporary works of Kogevina and establish him as one of the most important engravers of his time.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend