"Sur la table (Πάνω στο τραπέζι)" - Παπαδημητρίου Ευθύμης

(δοκίμιο), 1955 (μπροστά), Έγχρωμη ξυλογραφία
Διαστάσεις: 25×25 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή (το πλαίσιο έχει φθορές και οξειδώσεις)
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Sur la table (On the table)” – Papadimitriou Efthimis

1955 (front), Colored woodcut
Dimensions: 25×25 cm.

Signature: lower right
Condition: very good (frame has wear and oxidation)
In frame: yes

Κωδικός: 81th-102 Category Tags ,

This auction has ended

Bidder Bid amount Bid time
o**********o 300.00 2024-05-14 12:50:45
Start auction 300.00 17/04/2024 15:00:00

Από τους σημαντικότερους χαράκτες της γενιάς του, ο Παπαδημητρίου πραγματεύεται εδώ μια νεκρή φύση με βάση τα διδάγματα του αναλυτικού κυβισμού και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ένα μπουκάλι κρασιού, ένα λεμόνι, μια φρουτιέρα με αχλάδια και σταφύλια σε έναν ακαθόριστο εσωτερικό χώρο, συνιστούν μια δεμένη και λογικά οργανωμένη σύνθεση που δομείται με βάση το περίγραμμα και τη μνήμη της φόρμας, σύμφωνα με τον κυβισμό, ενώ και τα χρώματα –σπασμένα και υποτονικά– ακολουθούν τις αντιλήψεις των κυβιστών. Έξω από κάθε έννοια αντιγραφής της πραγματικότητας και με αμιγώς μορφοπλαστικές αξιώσεις, ο Παπαδημητρίου δημιουργεί εδώ ένα άρτιο έργο, ένα δεμένο σύνολο που κερδίζει με τη συνέπεια και την ειλικρίνειά του.
__________
One of the most important engravers of his generation, Papadimitriou deals here with a still life based on the lessons of analytical cubism and with excellent results. A bottle of wine, a lemon, a fruit bowl with pears and grapes in an undefined interior space, constitute a cohesive and logically organized composition that is structured based on the outline and memory of the form, according to cubism, while the colors – broken and subtly – they follow the notions of the cubists. Outside of any concept of copying reality and with purely morphoplastic claims, Papadimitriou creates here a perfect work, a connected whole that wins with its consistency and honesty.

81th Engravings Online Auction

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά. (Text in Greek follows)

Welcome to the 81th Engravings Online Auction! Join us for a unique opportunity to acquire exceptional pieces from our exclusive online event. We are delighted to present an encore collection featuring a curated selection of engravings, now available for online bidding.

Auction Start: Wednesday, April 17th, 2024, at 18:00

Auction Conclusion Begins: Wednesday, May 15th, 2024, at 18:00

This one-month event offers an extended opportunity to explore and bid on a diverse array of engravings of renowned artists. Our online platform provides a convenient and accessible way to participate in this exclusive event from the comfort of your home. Detailed descriptions, high-resolution images, and condition reports are available to assist you in making informed decisions. We invite you to register in advance to participate in this exceptional event. Bidding will commence on April 17th and will gradually conclude starting from May 15th, allowing ample time for contemplation and decision-making. Experience the thrill of the auction and the chance to own a piece of history. We look forward to your participation in the 81th Engravings Online Auction!

Procedure / Conditions of Participation
Every adult can freely participate in the auction, without any charge beyond what they buy during it. The process is public and final.
With the existing conditions, the interested parties agree to send the items they have registered to the destination of their choice (by choosing the transport company of their preference and at their own expense).
The auctioned items (Lots) are displayed in the electronic catalog with high-fidelity photos, and detailed descriptions where possible.
Participation in the auction means unquestionable acceptance of its conditions, as well as that the customer is aware of the quality, condition and any other property of the items they are buying.
__________
Καλώς ορίσατε στην 81η Διαδικτυακή Δημοπρασία Χαρακτικών! Ελάτε μαζί μας για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε εξαιρετικά χαρακτικά από αυτήν την αποκλειστική διαδικτυακή μας εκδήλωση.

Έναρξη δημοπρασίας: Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, στις 18:00

Έναρξη λήξης δημοπρασίας: Τετάρτη, 15 Μαϊου 2024, στις 18:00

Αυτή η εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα προσφέρει μια εκτεταμένη ευκαιρία να εξερευνήσετε και να υποβάλετε προσφορές για μια ποικιλία χαρακτικών από καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα παρέχει έναν βολικό και προσιτό τρόπο συμμετοχής σε αυτή την αποκλειστική εκδήλωση από την άνεση του σπιτιού σας. Λεπτομερείς περιγραφές, εικόνες υψηλής ανάλυσης και αναφορές κατάστασης είναι διαθέσιμες για να σας βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε εκ των προτέρων για να συμμετάσχετε σε αυτή την εκδήλωση. Η υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει στις 17 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί σταδιακά στις 15 Μαϊου, δίνοντας αρκετό χρόνο για σκέψη και λήψη αποφάσεων. Ζήστε τη συγκίνηση μιας δημοπρασίας και την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα κομμάτι της ιστορίας, από την άνεση του σπιτιού σας. Ανυπομονούμε για τη συμμετοχή σας στην 81η Διαδικτυακή Δημοπρασία Χαρακτικών!

Διαδικασία / Όροι Συμμετοχής
Στην δημοπρασία μπορεί να λάβει μέρος ελεύθερα κάθε ενήλικας, χωρίς καμία χρέωση πέραν όσων αγοράσει στη διάρκεια της. Η διαδικασία είναι δημόσια και καταληκτική.
Με τους υπάρχοντες όρους οι ενδιαφερόμενοι συνενούν στην αποστολή των αντικειμένων που έχουν κατοχυρώσει στον προορισμό της επιλογής τους (επιλέγοντας τη μεταφορική εταιρεία της προτίμησης τους και με δική τους χρέωση).
Τα δημοπρατούμενα (Lots) προβάλλονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο με φωτογραφίες υψηλής πιστότητας, και κατά το δυνατόν αναλυτικές περιγραφές.
Η συμμετοχή στην δημοπρασία σημαίνει αδιαμφισβήτητη αποδοχή των όρων της, όπως επίσης ότι ο πελάτης είναι ενήμερος για την ποιότητα, την κατάσταση και κάθε άλλη ιδιότητα των αντικειμένων που αγοράζει.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend