"Ζαΐμης" - Πρωτοπάτσης Αντώνης

1925-1935 (περ.), Χαλκογραφία (οξυγραφία)
Διαστάσεις: 20×15 εκ.

Υπογραφή: κέντρο αριστερά εγχάρακτη, κάτω δεξιά χειρόγραφη
Κατάσταση: καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Zaimis” – Protopatsis Antonis

1925-1935 (c.), Etching (oxygraphy)
Dimensions: 20×15 cm.

Signature: engraved center left, handwritten lower right
Condition: good
In frame: yes

Κωδικός: 81th-121 Category Tags ,

This auction has ended

There are no bids.

Η γνώση της γελοιογραφίας και του σκίτσου, τα οποία ο Πρωτοπάτσης ασκούσε και σε επίπεδο βιοπορισμού σε διάφορες εφημερίδες της εποχής, του επιτρέπει να συλλάβει με μερικές αδρές γραμμές τα βασικά-δομικά χαρακτηριστικά του προσωπογραφούμενου, όπως στην προκειμένη περίπτωση, όπου εικονίζεται σε στάση κατατομής ο πολιτικός Ζαΐμης. Η ταχύτητα της εκτέλεσης, η πιστότητα της περιγραφής, η λιτή μα σοφή γραμμή και η τεχνική ποιότητα της απόδοσης εντυπωσιάζουν σε συνδυασμό με μια προσπάθεια ψυχογραφικής μελέτης του εικονιζόμενου –χωρίς όμως ο εσωτερικός κόσμος του εικονιζόμενου να αποδίδεται με ιδιαίτερη επιτυχία.
__________
The knowledge of caricature and sketching, which Protopatsis also practiced for a living in various newspapers of the time, allows him to capture with a few rough lines the basic-structural characteristics of the subject, as in this case, where he is depicted in a profile pose politician Zaimis. The speed of the execution, the faithfulness of the description, the simple but wise line and the technical quality of the performance are impressive in combination with an attempt to study the depicted person psychographically – but without the inner world of the depicted person being particularly successfully rendered.

81th Engravings Online Auction

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά. (Text in Greek follows)

Welcome to the 81th Engravings Online Auction! Join us for a unique opportunity to acquire exceptional pieces from our exclusive online event. We are delighted to present an encore collection featuring a curated selection of engravings, now available for online bidding.

Auction Start: Wednesday, April 17th, 2024, at 18:00

Auction Conclusion Begins: Wednesday, May 15th, 2024, at 18:00

This one-month event offers an extended opportunity to explore and bid on a diverse array of engravings of renowned artists. Our online platform provides a convenient and accessible way to participate in this exclusive event from the comfort of your home. Detailed descriptions, high-resolution images, and condition reports are available to assist you in making informed decisions. We invite you to register in advance to participate in this exceptional event. Bidding will commence on April 17th and will gradually conclude starting from May 15th, allowing ample time for contemplation and decision-making. Experience the thrill of the auction and the chance to own a piece of history. We look forward to your participation in the 81th Engravings Online Auction!

Procedure / Conditions of Participation
Every adult can freely participate in the auction, without any charge beyond what they buy during it. The process is public and final.
With the existing conditions, the interested parties agree to send the items they have registered to the destination of their choice (by choosing the transport company of their preference and at their own expense).
The auctioned items (Lots) are displayed in the electronic catalog with high-fidelity photos, and detailed descriptions where possible.
Participation in the auction means unquestionable acceptance of its conditions, as well as that the customer is aware of the quality, condition and any other property of the items they are buying.
__________
Καλώς ορίσατε στην 81η Διαδικτυακή Δημοπρασία Χαρακτικών! Ελάτε μαζί μας για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε εξαιρετικά χαρακτικά από αυτήν την αποκλειστική διαδικτυακή μας εκδήλωση.

Έναρξη δημοπρασίας: Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, στις 18:00

Έναρξη λήξης δημοπρασίας: Τετάρτη, 15 Μαϊου 2024, στις 18:00

Αυτή η εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα προσφέρει μια εκτεταμένη ευκαιρία να εξερευνήσετε και να υποβάλετε προσφορές για μια ποικιλία χαρακτικών από καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα παρέχει έναν βολικό και προσιτό τρόπο συμμετοχής σε αυτή την αποκλειστική εκδήλωση από την άνεση του σπιτιού σας. Λεπτομερείς περιγραφές, εικόνες υψηλής ανάλυσης και αναφορές κατάστασης είναι διαθέσιμες για να σας βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε εκ των προτέρων για να συμμετάσχετε σε αυτή την εκδήλωση. Η υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει στις 17 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί σταδιακά στις 15 Μαϊου, δίνοντας αρκετό χρόνο για σκέψη και λήψη αποφάσεων. Ζήστε τη συγκίνηση μιας δημοπρασίας και την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα κομμάτι της ιστορίας, από την άνεση του σπιτιού σας. Ανυπομονούμε για τη συμμετοχή σας στην 81η Διαδικτυακή Δημοπρασία Χαρακτικών!

Διαδικασία / Όροι Συμμετοχής
Στην δημοπρασία μπορεί να λάβει μέρος ελεύθερα κάθε ενήλικας, χωρίς καμία χρέωση πέραν όσων αγοράσει στη διάρκεια της. Η διαδικασία είναι δημόσια και καταληκτική.
Με τους υπάρχοντες όρους οι ενδιαφερόμενοι συνενούν στην αποστολή των αντικειμένων που έχουν κατοχυρώσει στον προορισμό της επιλογής τους (επιλέγοντας τη μεταφορική εταιρεία της προτίμησης τους και με δική τους χρέωση).
Τα δημοπρατούμενα (Lots) προβάλλονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο με φωτογραφίες υψηλής πιστότητας, και κατά το δυνατόν αναλυτικές περιγραφές.
Η συμμετοχή στην δημοπρασία σημαίνει αδιαμφισβήτητη αποδοχή των όρων της, όπως επίσης ότι ο πελάτης είναι ενήμερος για την ποιότητα, την κατάσταση και κάθε άλλη ιδιότητα των αντικειμένων που αγοράζει.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend