"Χονγκ!!!Φώνιος" - Γιανναδάκης Μανόλης | Starting price: 200€.

(7/15), 1984, Οξυγραφία, Ακουατίντα, Τσίγκος
Διαστάσεις: 69×50,5 εκ. (με πλαίσιο) 51×36 εκ. (χωρίς πλαίσιο)

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 200€.
__________
“Hong!!!Fonios” – Giannadakis Manolis
(7/15), 1984, Oxygraphy, Aquatint, Tsigos
Dimensions: 69×50.5cm (with frame) 51x36cm (without frame)

Signature: lower right
Condition: good
In frame: yes

Starting price: 200€.

Κωδικός: 82th-028 Category Tags ,

Σύνθεση, η οποία εικονίζει όρθια μετωπική αντρική μορφή, τοποθετημένη μπροστά από ορθογώνιο πλαίσιο που φέρει στιγμές ( γραφή Μπράιγ). Η μορφή, παρά τη φαινομενική ακαμψία, αποκτά ανεπαίσθητη κίνηση μέσω της αδιόρατης στροφής του άνω κορμού προς τα αριστερά και της ελαφράς επιμήκυνσης του αριστερού χεριού. Η αντικατάσταση του προσώπου με το πνευστό μουσικό όργανο εντάσσεται στη συνήθη εικονογραφία του χαράκτη και εδώ ακυρώνει την ανθρωπινη υπόσταση, όπως αυτή δηλώνεται με την ρεαλιστική πραγμάτευση του σώματος. Εδώ η άρνηση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών ακυρώνει ειδικότερα την αίσθηση της όρασης, συνδέοντας το εν λόγω στοιχείο και με τη γραφή Μπράιγ στο δεύτερο επίπεδο. Όπως και οι λοιπές μορφές της εικονογραφίας του καλλιτέχνη, και η παρούσα ισορροπεί ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο, συνιστώντας ένα υβριδιακό ον, που στερείται βασικών αισθήσεων.
__________
Composition, depicting a standing frontal male figure, placed in front of a rectangular frame bearing moments (braille). The figure, despite its apparent rigidity, acquires subtle movement through the imperceptible turn of the upper torso to the left and the slight extension of the left arm. The replacement of the face with the wind musical instrument is part of the usual iconography of the engraver and here it cancels the human condition, as it is declared by the realistic treatment of the body. Here the negation of the physiognomic features in particular nullifies the sense of sight, linking the element in question to Braille on the second level. Like the other forms of the artist’s iconography, this one also balances between the human and the non-human, suggesting a hybrid being, devoid of basic senses.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend