"Επαρχιώτες" - Γράββαλος Παναγιώτης | Starting price: 300€.

(10/50), 1981, Έγχρωμη χαλκογραφία
Διαστάσεις: 79×54,5 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 300€.
__________
“Villagers” – Gravalos Panagiotis

(10/50), 1981, Color copperplate
Dimensions: 79×54.5 cm.

Signature: lower right
Condition: good
In frame: yes

Starting price: 300€.

Κωδικός: 82th-038 Category Tags ,

Σύνθεση που εικονίζει καθημερινή σκηνή. Τρεις όρθιες αντρικές μορφές μπροστά από είσοδο οικοδομήματος, οι οποίες αποδίδονται με ρεαλιστική πιστότητα, σχεδόν φωτογραφική, στοιχείο που συμφωνεί με τον ηθογραφικό χαρακτήρα του έργου. Η κεντρική μορφή του ποδηλάτη, τοποθετείται διαγωνίως στο μέσον της εικονιστικής επιφάνειας και προβάλλεται περισσότερο απο τις άλλες δύο, που χωρίς να χάνουν σε ρεαλισμό, αποδίδονται περισσότερο γενικευτικά. Παρά το κάποιο στιλιζάρισμα (ιδιαίτερα στη μορφή με την ποδιά), η όλη σύνθεση καταγράφει με αμεσότητα ένα καθημερινό στιγμιότυπο, με πρωταγωνιστές ανθρώπους λαϊκούς, χωρίς διάθεση για φιλολογισμούς. Το τελευταίο εξυπηρετεί και η λιτή διαμόρφωση του περιβάλλοντος των μορφών, το οποίο ο χαράκτης πραγματεύεται ως κατεξοχήν εικαστικό πεδίο, με αφαιρετική διάθεση και τονισμένο το στοιχείο της αδρότητας της επιφάνειας.
__________
Composition depicting an everyday scene. Three standing male figures in front of a building entrance, which are rendered with realistic fidelity, almost photographic, an element that agrees with the ethnographic character of the work. The central figure of the cyclist is placed diagonally in the middle of the figurative surface and is projected more than the other two, which, without losing realism, are rendered more general. Despite some stylization (especially in the form with the apron), the whole composition directly captures an everyday snapshot, with the protagonists being ordinary people, with no mood for philology. The latter is also served by the simple shaping of the environment of the forms, which the engraver deals with as an eminently visual field, with an abstract mood and emphasized element of the roughness of the surface.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend