"Η κυβέρνηση του αέρα", 1979. - Γέρος Δημήτρης. | Starting price: 100€.

Έγχρωμη λιθογραφία
Διαστάσεις: 64,5×46,9 εκ.

Υπογραφή: μπροστά, κέντρο
Κατάσταση: όχι πολύ καλή, φθορά λόγω υγρασίας
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 100€.
__________
“The government of the air”, 1979. – Geros Dimitris
Color lithograph
Dimensions: 64.5×46.9 cm.

Signature: front, center
Condition: not very good, moisture wear
In frame: yes

Starting price: 100€.

Κωδικός: 82th-075 Category Tags ,

Σύνθεση που αναπτύσσεται σε κυκλικό πλαίσιο και περιλαμβάνει στο χαμηλότερο επίπεδο σχηματοποιημένα όρη και στο άνω επίπεδο, σχηματοποιημένα σύννεφα και αερόπλοιο (Ζέππελιν). Στο γνωστό σουρεαλιστικό ύφος του καλλιτέχνη, με παρόντα τα εικονογραφικά στοιχεία που εμφανίζονται και στις αντίστοιχες ζωγραφικές συνθέσεις –το ίδιο θέμα επαναπραγματεύεται ο καλλιτέχνης σε διάφορα υλικά, τη σύνθεση χαρακτηρίζει η φορά προς τα αριστερά, η λιτότητα των μέσων και η ισόρροπη κατανομή των στοιχείων. Τη σύνθεση έχει πραγματευτεί και με άλλα υλικά.
__________
Composition developed in a circular frame and includes on the lower level stylized mountains and on the upper level, stylized clouds and an airship (Zeppelin). In the artist’s well-known surrealist style, with the pictorial elements present in the corresponding painting compositions – the same theme is reworked by the artist in various materials, the composition is characterized by the direction to the left, the simplicity of the means and the balanced distribution of the elements. The composition has also been handled with other materials.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend