"Fantasia VII" - Γραμματόπουλος Κώστας | Starting price: 800€.

12/25, 1968 (μπροστά), Έγχρωμη ξυλογραφία
Διαστάσεις: 145×99 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 800€.
__________
“Fantasia VII” – Grammatopoulos Kostas
12/25, 1968 (front), Color woodcut
Dimensions: 145×99 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 800€.

Κωδικός: 82th-204 Category Tags ,

Σε χώρο φανταστικό και ονειρικό, εικονίζεται μια ξαπλωμένη, γυμνή γυναικεία μορφή. Με αδρή γραμμή, ο Γραμματόπουλος δημιουργεί τις φόρμες του με γωνιώδεις αλλά και καμπυλόμορφους τύπους, σε μια σύνθεση μνημειακή, όπου κυριαρχεί ο κάθετος άξονας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο καλλιτέχνης συνδυάζει στο έργο του τόσο τις γραμμικές, όσο και τις χρωματικές αξίες, όπου οι μεν συμπληρώνουν τις δε. Οι δέσμες φωτός που ξεκινούν από το πάνω μέρος για να «λούσουν» με έντονο φως τη μορφή στο κάτω μέρος, έχουν δημιουργηθεί με ειδική, ξεχωριστή πλάκα από τον καλλιτέχνη, που χρησιμοποίησε για να αποδώσει το λευκό χρώμα. Το γεγονός ότι, δεν άφηνε το λευκό του χαρτιού για το χρώμα αυτό-όπως γίνεται παραδοσιακά-αλλά δημιούργησε ξεχωριστή, λευκή πλάκα, συνιστά ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της τέχνης του και μια σημαντική, πρωτοποριακή φωνή στο χώρο της χαρακτικής. Γενικά, η ξυλογραφία αυτή εκπέμπει έναν λυρισμό και ευαισθησία.
__________
In a fantastic and dreamlike space, a reclining, naked female figure is depicted. With a rough line, Grammatopoulos creates his forms with angular and curved types, in a monumental composition, where the vertical axis dominates. It is characteristic that the artist combines in his work both linear and color values, where each complements the other. The beams of light that start from the top to “bath” with bright light the figure at the bottom, have been created with a special, separate plate by the artist, which he used to render the white color. The fact that he did not leave the white of his paper for this color – as is traditionally done – but created a separate, white plate, constitutes one of the characteristic elements of his art and an important, pioneering voice in the field of engraving. In general, this woodcut exudes a lyricism and sensitivity.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend