"Συμβολική σύνθεση" - Πατερέλης Δημήτρης. | Starting price: 100€.

(2/50), 1975 (μπροστά), Χαλκογραφία (οξυγραφία)
Διαστάσεις: 25×35 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
__________
“Symbolic composition” – Paterelis Dimitris

(2/50), 1975 (front), Etching (oxygraphy)
Dimensions: 25×35 cm.

Signature: lower right
Condition: very good

Τιμή εκκίνησης: 100€.

Κωδικός: 82th-306 Category Tags ,

Απόρροια της ακαδημαϊκής παιδείας του δημιουργού, το θέμα απηχεί επιρροές από Γαλάνη (διάφορα γυμνά, θέματα με τη Λήδα και τον κύκνο κ.α.) και μεγάλους δασκάλους (που πραγματεύονται το θέμα της γυμνής ξαπλωμένης γυναικείας μορφής) σε συνδυασμό με το συμβολικό περιβάλλον. Στο πρώτο επίπεδο εικονίζεται μια γυναίκα πάνω σε ένα κρεβάτι, ενώ πίσω της διακρίνονται παραπετάσματα –στο δεξιό άκρο της σύνθεσης– το φεγγάρι και δυο κορμοί δέντρων. Η όλη σύλληψη της σκηνής βρίσκεται πάντως, περισσότερο κοντά στο έργο των συμβολιστών του 19ου αιώνα, όπως ο G. Moreau, αλλά και σε υπερρεαλιστές, όπως ο S. Dali, που προσλαμβάνουν την πραγματικότητα μέσα από μια ονειρική ποιητική αφήγηση. Στα θετικά του έργου πρέπει τέλος, να προσμετρηθούν η τεχνική ικανότητα και η σχεδιαστική ακρίβεια.
__________
As a result of the creator’s academic education, the theme echoes influences from Galani (various nudes, themes with Leda and the swan, etc.) and great masters (who deal with the theme of the naked reclining female figure) in combination with the symbolic environment. On the first level, a woman is depicted on a bed, while behind her curtains – at the right end of the composition – the moon and two tree trunks can be seen. The whole conception of the scene is, however, closer to the work of the symbolists of the 19th century, such as G. Moreau, but also to surrealists, such as S. Dali, who take in reality through a dreamlike poetic narrative. Finally, the positives of the project should include the technical ability and design precision.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend