"Αστικό τοπίο" - Κριτσωτάκη Αριστέα. | Starting price: 650€.

[Ι/ΧΧΧ (1/30)], 1979 (μπροστά), Λινόλαιο
Διαστάσεις: 140×70 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Urban landscape” – Kritsotaki Aristea
[I/XXX (1/30)], 1979 (front), Linoleum
Dimensions: 140×70 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 650€.

Κωδικός: 82th-392 Category Tags ,

Έργο που δεν ξεφεύγει από τα όρια της παραστατικότητας αλλά και χωρίς να παραβλέπει τη χειρονομιακότητα της έκφρασης –όπως δηλώνεται εμφανώς από τις δυναμικές χαράξεις στο πρώτο επίπεδο– πιθανότατα αποτελεί ένα memorandum του Πολυτεχνείου (’73) –ή κάποιας άλλης εξέγερσης, καθώς εικονίζεται ένα δημόσιο κτίριο που φράσσεται από μια καγκελόπορτα, η οποία όμως «διαγράφεται» με συνεχείς γραμμές. Η συμβολική παράσταση, στο γνώριμο ύφος της Κριτσωτάκη, παραπέμπει μέσα από έναν ποιητικό συμβολισμό στη θυσία των φοιτητών έναντι της Δικτατορίας.
__________
A work that does not stray from the limits of performance but also without overlooking the gesturality of expression – as is clearly stated by the dynamic engravings on the first level – is probably a memorandum of the Polytechnic (’73) – or of some other rebellion, as it depicts a public building blocked by a barred door, which is however “deleted” with continuous lines. The symbolic performance, in the familiar style of Kritsotaki, refers through a poetic symbolism to the sacrifice of the students against the Dictatorship.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend