"Πρωτόγονες μορφές" - Σιατερλή Δήμητρα. | Starting price: 80€.

(e. a.), 1990 (μπροστά), έγχρωμη χαλκογραφία
Διαστάσεις: 16,3 x 25,5 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Primitive forms” – Siaterli Dimitra

(e. a.), 1990 (front), color etching
Dimensions: 16.3 x 25.5 cm.

Signature: lower right
Condition: good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 80€.

Κωδικός: 83rd-074 Category Tags ,

Σύνθεση, η οποία αναπτύσσεται σε φυλλόσχημη φόρμα, που μιμείται βραχώδη επιφάνεια. Σύνολο πρωτόγονων ανθρώπινων μορφών, που αποδίδονται με σκιαγραφία, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της οριοθετημένης φόρμας, κινούμενες από τα αριστερά προς τα δεξιά, σε ανοδική πορεία. Οι στάσεις είναι ποικίλες, οι φιγούρες εκτελούν σχεδόν χορευτικές κινήσεις, με έκδηλο πρωτογονισμό και πάθος, που σε ορισμένες (ιδιαίτερα στο κατώτατο τμήμα) λαμβάνει τη μορφή εναγωνίου προσπάθειας.
__________
Composition, which develops in a leaf-shaped form, imitating a rocky surface. Set of primitive human figures, rendered in silhouette, occupy the greater part of the bounded form, moving from left to right, in an upward direction. The postures are varied, the figures perform almost dancing movements, with evident primitiveness and passion, which in some (especially in the lower part) takes the form of a competitive effort.

83rd Regular Auction of Art & Antiques-Monday 29th July 2024

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 83rd Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Monday, July 29th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Monday, July 29th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule: Registration: 7:30 p.m. Auction Commencement: 8:00 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 83η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Δευτέρας, 29 Ιουλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα: Εγγραφές: 7:30 μ.μ. Έναρξη Δημοπρασίας: 8:00 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend