Historical Archive of Refugee Hellenism (HARH) (29A A. Papandreou). / Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ) (Α. Παπανδρέου 29Α).

SKU: SLM-038 Categories: ,

Its purpose is to save, preserve and disseminate the history of refugees. The object of interest of HARH is mainly the large refugee current of the Asia Minor Catastrophe (1922) and the Exchange of Populations (1923-24) from Pontus, Asia Minor and Eastern Thrace. Also, the Hellenism of Eastern Romylia, as well as of Constantinople, Imbros and Tenedos which was excluded from the Treaty of Population Exchange. It also deals with the Greek Cypriot refugees after the Turkish invasion of 1974 and the occupation of 37% of Cyprus. One of his future goals is to deal with the Greek immigrants and expatriates in Europe, America and Australia, as well as the populations of Greek origin from the countries of the former Soviet Union and Albania, who settled in Greece in the 1990s and 2000s.
The archival material of HARH includes:
• 90 Collections of Public Archives.
• 1,200 Collections of Private Archives.
• Archive of 1,800 oral testimonies.
• Archive of newspapers and publications of the period 1920-1966.
• 70 maps of the Geographical and Cartographic Service of the Army, of the 3rd Army Corps, of the Settlement Service, as well as handwritten maps of individuals.
• Collection of 6,000 photos.
• Collection of 350 post cards with views of cities and villages of Asia Minor.
In the digital repository of HARH (http://repository-HARH.ekt.gr/HARH/) all the photos and the post cards have been posted and gradually the rest of the archival items will be posted.
The library has 5,500 book titles and operates as a reading room. Also:
• HARH has carried out 13 publications, 4 international conferences, 6 conferences, 30 book presentations, 17 exhibitions and parallel events, 5 educational programs, 2 local and oral history seminars and 2 pan-Hellenic literary competitions.
• HARH has implemented collaborations with more than 60 public bodies and refugee associations.
• HARH collaborates with the Chair of Pontic Studies of the History-Archaeology Department of AUTh.
• So far, 210 students from 14 university departments of Greece have completed their internship at HARH.
The Association of Friends of HARH was founded in 1997 and has as its main goal the collection and preservation of evidence of the refugees who were violently expelled from their ancestral homes. It is hosted on the ground floor of HARH.
______________________________
Σκοπός του είναι η διάσωση, διατήρηση και διάδοση της ιστορίας των προσφύγων. Είναι κυρίως το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής (1922) και της Ανταλλαγής των Πληθυσμών (1923-24) από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Επίσης, ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμυλίας, καθώς και της Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου που εξαιρέθηκε από τη Συνθήκη Ανταλλαγής των Πληθυσμών. Ακόμη, ασχολείται με τους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την κατοχή του 37% της Κύπρου. Στους μελλοντικούς του στόχους ανήκει και η ενασχόληση με τους Έλληνες μετανάστες και ομογενείς στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία, καθώς και τους ελληνικής καταγωγής πληθυσμούς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Αλβανίας, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1990 και 2000.
Το αρχειακό υλικό του ΙΑΠΕ περιλαμβάνει:
• 90 Συλλογές Δημόσιων Αρχείων.
• 1.200 Συλλογές Ιδιωτικών Αρχείων.
• Αρχείο 1.800 προφορικών μαρτυριών.
• Συλλογή εφημερίδων και δημοσιευμάτων της περιόδου 1920-1966.
• 70 χάρτες της Γεωγραφικής και Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού, του Γ΄ Σώματος Στρατού, της Εποικιστικής Υπηρεσίας, καθώς και χειρόγραφους χάρτες ιδιωτών.
• Συλλογή 6.000 φωτογραφιών.
• Συλλογή 350 επιστολικών δελταρίων με απόψεις πόλεων και χωριών της Μικράς Ασίας.
Στο ψηφιακό αποθετήριο του ΙΑΠΕ (http://repository-HARH.ekt.gr/HARH/) έχουν εισαχθεί όλες οι φωτογραφίες και τα επιστολικά δελτάρια και σταδιακά θα εισαχθούν τα υπόλοιπα αρχειακά τεκμήρια.
Η βιβλιοθήκη αριθμεί 5.500 τίτλους βιβλίων και λειτουργεί ως αναγνωστήριο. Επίσης:
• Το ΙΑΠΕ έχει πραγματοποιήσει 13 εκδόσεις, 4 διεθνή συνέδρια, 6 ημερίδες, 30 παρουσιάσεις βιβλίων, 17 εκθέσεις και παράλληλες εκδηλώσεις, 5 εκπαιδευτικά προγράμματα, 2 σεμινάρια τοπικής και προφορικής ιστορίας και 2 πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.
• Το ΙΑΠΕ έχει υλοποιήσει συνεργασίες με περισσότερους από 60 δημόσιους φορείς και προσφυγικούς συλλόγους.
• Το ΙΑΠΕ συνεργάζεται με την Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.
• Στο ΙΑΠΕ έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση 210 φοιτητές από 14 πανεπιστημιακά τμήματα της Ελλάδας.
Ο Σύλλογος Φίλων ΙΑΠΕ ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως βασικό στόχο τη συγκέντρωση και διάσωση τεκμηρίων των προσφύγων που εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές εστίες τους. Φιλοξενείται στο ισόγειο του ΙΑΠΕ.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend